Νέος Νόμος Online Τυχερών Παιγνίων – Αύξηση της Φορολογίας

Το Υπουργείου Ανάπτυξης κατέθεσε αργά χτες το βράδυ στην Βουλή το νέο νόμο για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Όπως ήταν αναμενόμενο ο νέος νόμος έχει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με αυτόν της προηγούμενης κυβερνήσεως. Στόχος του νέου νόμου είναι να συμπεριλάβει τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημιουργήσει μια υγιή και ανταγωνιστική νόμιμη αγορά τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο.

Ο νόμος «Επενδύω  στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Ανάπτυξης, παρουσιάζει θετικές αλλαγές στο σύνολο του. Παρολαυτα, σε αντίθεση με την γενική »απαίτηση» της αγοράς, η φορολογία για το σύνολο της αγοράς των τυχερών παιγνίων δεν μειώνεται αλλά αντιθέτως και με έμμεσο τρόπο αυξάνεται!

Άδεια Διαδικτυακού Στοιχήματος και Τυχερών Παιγνίων

Με τον καινούργιο νόμο η τιμή της άδειας για το Διαδικτυακό Στοίχημα ορίζεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ ( αντί 4 εκ. ευρώ) , ενώ για τα λοιπά τυχερά παίγνια η τιμή ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ (αντί 1 εκ.). Η εν λόγω άδεια χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπείας Παιγνίων) έχει διάρκεια 7 ετών ( αντί 5 ετών) και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων. Σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας, ο κάτοχος πρέπει να καταθέσει αίτηση υπό τους ίδιους όρους, τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την λήξη της ισχύουσας.

Μια πολύ σημαντική αλλαγή στον νόμο (άρθρο 191) είναι η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων (Στοιχήματος και Λοιπών)  με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG games). Να θυμίσουμε, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήταν υπέρ των RNG games και σκόπευε να τα απαγορέψει.

Φορολόγηση

Σημαντικές οι αλλαγές και στον τρόπο φορολόγησης, καθώς η κατάργηση της παραγράφου 7, στο άρθρο 50 του 4002/11 όπως περιγράφει το άρθρο 202, αναγκάζει τις εταιρίες να πληρώνουν αρχικά τον εταιρικό φόρο και στην συνέχεια να πληρώνουν και 35% φόρο παιγνίων. Στον προηγούμενο νόμο, η σειρά ήταν διαφορετική και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο φόρος παιγνίων ουσιαστικά να εκπίπτει από τον συνολικό εταιρικό φόρο.

Χορήγηση Αδειών

Ο υποψήφιος κάτοχος Άδειας Τυχερών Παιγνίων υποβάλλει αίτηση η οποία χορηγείται σε διάστημα δύο μηνών από την Ε.Ε.Ε.Π. Σε περίπτωση που η  Ε.Ε.Ε.Π δεν έχει εκδώσει την εν λόγω άδεια ουσιαστικά έχει απορρίψει »σιωπηρά»την αίτηση. Σύμφωνα με το νόμο, οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση, η μίσθωση ή η παραχώρησή τους.

Μια ακόμα σημαντική παράμετρος είναι η θεσμοθέτηση από την Ε.Ε.Ε.Π. του Μητρώο Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates). Κάθε κάτοχος νόμιμης άδειας είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με νόμιμους affiliates οι οποίοι λειτουργούν υπό την επίβλεψη της Ε.Ε.Ε.Π και πλέον φορολογούνται, καθώς μέχρι πρότινος οι εν λόγω εταιρίες προωθούσαν τη δραστηριότητά των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών χωρίς να υπάγονται σε κάποιο φορολογικό πλαίσιο.

Τι οφείλει να κάνει ένας υποψήφιος

Οι υποψήφιοι κάτοχοι αδειών είναι νομικά πρόσωπα με καταστατική έδρα, ή μόνιμη έδρα στην Ελλάδα, ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, με καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε εταιρεία καταχωρημένη στην blacklist τον τελευταίο χρόνο πριν την αδειοδότηση.

O κάτοχος της άδειας υποχρεούται να τηρεί στην Ελλάδα server με τα δεδομένα της διεξαγωγής παιχνιδιών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ακριβή αναπαραγωγή τους για διάστημα 10 ετών.

Για τη χορήγηση άδειας, ο υποψήφιος να λάβει την άδεια οφείλει να καταθέσει:

➡️ Εγγυητική επιστολή  500.000 ευρώ

➡️ Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων 3 ετών

➡️ Πιστοποιητικό οικονομικής και φορολογικής ενημερότητας

➡️ Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη θέσης σε εκκαθάριση και μη αίτησης για πτώχευση και θέση σε εκκαθάριση

Τέλος, το άρθρο 192, ορίζει ότι ο Κανονισμός Παιγνίων ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομιών μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π, αντικαθιστώντας το α.29 του 4002/11 που απαιτούσε Προεδρικό Διάταγμα.

Τι ισχύει με τις προσωρινές άδειες

Οι προσωρινά αδειοδοτημένες εταιρείες μπορούν να λειτουργούν μέχρι της 31/3/2020 όπου λήγει οριστικά η μεταβατική περίοδος. Στο άρθρο 204 αναφέρεται πως »οι πάροχοι που εντάχθηκαν στο μεταβατικό καθεστώς, όπως ορίζεται από το άρθρο 45 του Ν.4002/2011, αφού καταβάλλουν τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στο μικτό τους κέρδος, μπορούν μέχρι τις 31/3/2020 να συνεχίσουν να διεξάγουν τυχερά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου, εφόσον μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου υποβάλλουν προς την Ε.Ε.Ε.Π αίτηση για ένταξη στο προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης, πρέπει να παύσουν οριστικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Παιγνίων.»

 


Τελευταία Νέα Δείτε όλα τα νέα >>